2015-11-19 18:11:10

Projekt Hrabrog telefona "Problem je manji kad se podijeli"

Projekt Hrabrog telefona PROBLEM JE MANJI KAD SE PODIJELI namijenjen je edukaciji djece o dječjim pravima i informiranju o mogućnosti anonimnog i besplatnog dobivanja podrške Hrabrog telefona za djecu. 

Recentni nalazi trogodišnjeg, međunarodnog istraživačkog projekta 'BECAN - Epidemiološko istraživanje zlostavljanja i zanemarivanja djece', provedenog i u Hrvatskoj, pokazuju da je 65,8% djece doživjelo neki oblik psihičke agresije; psihičko zlostavljanje je u prethodnoj godini doživjelo 21% djece, tjelesno kažnjavanje je doživjelo 41% djece, a tjelesno zlostavljanje (npr. udarce nogom ili udarce šakom u glavu) 23,6% djece.

Podaci BECAN-a o izloženosti djece nasilju u vršnjačkim odnosima potvrđuju da su različiti oblici psihičkog (npr. ogovaranje, prijetnje, izolacija, vrijeđanje „licem u lice" te internetom) i fizičkog nasilja (npr. udaranje, guranje) svakodnevnica u životima djece. Nasilno ponašanje od svojih vršnjaka jednom mjesečno ili češće doživljava 29,9% djece, dok 21,3% djece iskazuje da je nasilno prema vršnjacima. Pri tome dio djece u vršnjačkom nasilju sudjeluje i kao žrtva i kao počinitelj.

Hrabri telefon i Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba su prošle godine proveli nacionalno istraživanje o iskustvima i ponašanjima djece na društvenoj mreži Facebook i Internetu općenito te o povezanosti tih iskustava s njihovim osobnim i psihološkim karakteristikama, navikama sigurnog korištenja Interneta i drugim karakteristikama, koje je pokazalo kako u ukupnom uzorku djece uključene u istraživanje njih 12,1% je doživjelo nasilje na Facebooku, a 9,6% njih ponašalo se nasilno.

U 2013. godini u Hrvatskoj je policiji prijavljeno ukupno 3.887 kaznenih djela na štetu djece, a Hrabri telefon je poslao ukupno 47 obavijesti o sumnji na zlostavljanje nadležnim institucijama. Uspoređujući ovo s podacima o prevalenciji nasilja, koji prema istraživanju Hrabrog telefona i Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba iz 2006. godine govore kako je 15,9% djece izloženo fizičkom zlostavljanju, njih 16,5% emocionalnom te 13,7% seksualnom zlostavljanju, vidljivo je kako postoji veliki raskorak između stvarnog broja i broja prijavljenih slučajeva.

Stoga Vas pozivamo da uključivanjem u projekt PROBLEM JE MANJI KAD SE PODIJELI omogućite djeci dostupnost pravovremene pomoći i podrške u onome što prečesto ostaje u sjeni. Smatramo da će djeca – sudionici ovog projekta nakon provedbe biti osnažena i osviještena o svojim pravima na zaštitu i sigurnost te kako ćemo ovom suradnjom doprinijeti zaustavljanju nasilja nad i među djecom.

Obaveze Škole uključene u projekt odnose se na:
- upućivanje stručnih suradnika/nastavnika škole na provedbu projekta
- prikazivanje edukativnog videa o Hrabrom telefonu „Što je Hrabri telefon?“ svim učenicima Vaše škole


Osnovna škola Juršići